Odoo tekst en afbeelding blok

Algemene Service & Garantie voorwaarden

COCO-MAT Nederland

  Onderhoud

 

COCO-MAT.Bike maakt fietsen van massief essenhout. Het essenhout is goed bestand tegen weersinvloeden en lichter van gewicht zoals ons eerste model van Essenhout. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. COCO-MAT.Bike werkt de fietsen af met een beschermende vernis op water basis zodat deze onze mooie natuur niet belast . Wil je de originele kleur behouden dan kan je de fiets regelmatig opnieuw behandelen met Vernis . Bij aflevering van je fiets krijg je een flesje vernis er bij.

 

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan.

 

De fiets wordt afgemonteerd met hoogwaardige fietsonderdelen. Het onderhoud hiervan is vergelijkbaar met een normale fiets. Binnen 2 maanden na levering bieden we de mogelijkheid een servicebeurt te laten uitvoeren op kosten van COCO-MAT.Bike. COCO-MAT.Bike kan de kwaliteit alleen garanderen bij goed onderhoud. Vandaar dat wij je vragen om de servicebeurt tussen de vierde en de achtste week na levering te laten uitvoeren. Als je geen servicebeurt hebt laten uitvoeren, moeten wij helaas de garantie laten vervallen.

 

 

Garantie voorwaarden

 

 

Artikel 1 Garantie

 

a)    COCO-MAT.Bike garandeert dat de fiets vrij is van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantievoorwaarden. COCO-MAT.Bike garandeert ook dat de fiets voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en bij normaal gebruik in Nederland. Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op de fiets dat bestemd is voor gebruik in Nederland.

 

b)     De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de fiets. De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

Artikel 2 Garantieperiode

 

a)     Twee en een half (2,5) jaar  voor de houten delen in geval van constructie en/of materiaalfouten daarin.

 

b)     Eén (1) jaar  voor alle overige onderdelen.

 

 

c)     Geen garantie  wordt gegeven voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken , tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.

 

d)     Geen garantie  wordt gegeven voor verkleuring en vergrijzing van de houtonderdelen.

 

 

Artikel 3 Garantie uitsluitingen

 

a)     In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

 

i)      De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na uiterlijk acht (8) weken na het leveren een controle beurt gekregen bij een door COCO-MAT.Bike aangewezen partij.

 

ii)    De fiets is op onjuiste en/of onzorgvuldige manier gebruikt in strijd met de bestemming daarvan.

 

iii)    De fiets is aan technische reparaties (door andere reparateurs dan COCO-MAT.Bike) onderworpen die niet op vakkundige wijze verricht zijn.

 

iv)   De fiets is uitgebreid/toegevoegd met in naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeen met de technische specificatie van de fiets komen of onjuist gemonteerd zijn door andere reparateurs dan COCO-MAT.Bike of de door COCO-MAT.Bike aangewezen partij.

 

b)     Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van COCO-MAT.Bike voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:

 

i)      foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.

 

ii)    niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.

 

iii)    klimatologische invloeden zoals normale verwering van hout, lak of roest.

 

 

Artikel 4 Kosten

 

a)    Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door COCO-MAT.Bike is vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van COCO-MAT.Bike worden gerepareerd dan wel worden vervangen.

 

b)    In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komen bij materiaal– en/of constructiefouten bij frames gedurende 2,5 jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon en de transportkosten voor rekening van COCO-MAT.Bike.

 

c)     Indien een onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt COCO-MAT.Bike voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 

 

Artikel 5 Beperking van aansprakelijkheid

 

a)     Indien COCO-MAT.Bike aansprakelijk mocht zijn voor enige schade die door de Consument is of zal worden geleden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

 

b)     COCO-MAT.Bike is niet aansprakelijke voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat COCO-MAT.Bike is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

c)    COCO-MAT.Bike is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen). In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge art. 7:24 lid 2 BW.

 

d)    De aansprakelijkheid van de Consument is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomende geval.

 

e)     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

 

Artikel 6 Geschillen en Toepasselijk recht

 

a)     Op deze garantievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

b)    Alle geschillen die naar aanleiding van deze voorwaarden mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

Een door COCO-MAT.Bike gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat COCO-MAT.Bike ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van COCO-MAT.Bike strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van COCO-MAT.Bike voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.
 

Inspire the next

 

Odoo tekst en afbeelding blok